Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. Vállalkozó
  1. MGH Reklám Kft, 9028 Győr, Külső Veszprémi út 38. Adószám: 13809861-2-08, ügyvezető: Kerczó Ádám
 2. Megrendelő
  1. A Vállalkozót nyomdatermék legyártásával megbízó természetes vagy jogi személy.
 3. Bevezetés
  1. Az ÁSZF értelmezése szerint a Megrendelő a megrendelés tárgyáról, azaz a legyártandó nyomdai termékekről, valamint egyéb kapcsolódó vagy önálló munkákról és szolgáltatásokról megrendeléseket ad át írásban (személyesen, faxon vagy mailen) Vállalkozó részére; a megrendelésekben a Megrendelő a megrendelt nyomdatermékek és egyéb kapcsolódó munkák valamint szolgáltatások műszaki specifikációját külön szövegezett, megrendelés-specifikus dokumentumban, azaz eseti megrendelésekben fogalmazza meg.
  2. Az előző bekezdésben definiált megrendelés-specifikus dokumentumok, azaz eseti megrendelések, az ÁSZF szerves mellékletét képezik.
 4. Árajánlat
  1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő árajánlatkérés igénylését követően válaszol arra, és az ajánlatot 15 munkanapig fenntartja változások nélkül.
  2. A Vállalkozó az árajánlatban leírt anyag, kihelyezési technika, hordozó stb. megadásánál az Megrendelő által biztosított információt használja. A Vállalkozó nem felel a megrendelő téves anyag, technika, hordozó stb. választásáért.
 5. Megrendelés leadása
  1. A Megrendelő az elküldött árajánlat elfogadása esetén, megrendelést küld írásban(személyesen vagy mailen) a Vállalkozónak. A Megrendelő az írásos

   megrendelésében köteles a Vállalkozó árajánlatában szereplő árat darabszámot és anyagtípus feltüntetni. A megrendelő a gyártáshoz szükséges grafikai anyagot illetve látványtervet konfekcionálási rajzot mellékelni. A Vállalkozó nem vállal felelőséget olyan gyártásért aminek nincs írásban átküldött technikai leírása. A szóban leadott megrendelési instrukciókért a Vállalkozó nem vállal felelőséget, mert ilyenkor az általános szokásos módon készíti el az anyagot vagy végzi el a szolgáltatást.

 6. Megrendelés visszaigazolása
  1. Ha a Megrendelő a megrendelésben igényli, a Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 1-3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a nyomda-termék mennyiségét, a nyomdai termék kivitelezésére vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges műveleteket, a szállítás időpontját, a szükséges utómunkákat, a termék árát.
 7. Megrendelés tartalma – műszaki specifikáció
  1. A Megrendel_ köteles a Vállalkozót minden, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információval ellátni. Így különösen fontos, hogy átadásra kerüljön a digitális grafikai fájl neve és egyéb jellemzői, valamint a grafikai fájl tárolásának pontos helye (mappa/meghajtó/adattároló /szerver).
  2. A megrendelt munka digitális grafikája, nyomtatható anyagnak kell lenni. Tehát TIFF vagy JPG, 1:1 arányban CMYK (ha az anyag kültéri) RGB (ha beltéri plakát). Amennyiben más típusú anyagot küld az Megrendelő, a Vállalkozó a konvertálásért szerkesztésenként 5 000 Ft + áfát kérhet el és nem garantálja az eredetivel megegyező grafikát, tehát nem ad rá garanciát.
  3. A Megrendelőnek munkánként specifikálnia kell az utómunka / kötészet részleteit (gyűrűzés, hegesztés, szélerősítés, varrás, laminálás, lakkozás, kasírozás, applikálás, méretre vágás, kihelyezés, csomagolás, stb.). Fontos, hogy kiemelten legyen kezelve a megrendelt nyomdatermék elkészítési / szállítási határideje, szállítási helye és a szállításról intézkedő fél megnevezése.
  4. A Vállalkozó alapértelmezettként feltételezi, hogy a Megrendelő tisztában van az általa megrendelt nyomdatermék elvárható nyomdaipari jellemzőivel és az elkészítéséhez alkalmazott nyomda-technológiai procedúrákkal. A megrendeléssel kapcsolatos, Vállalkozó számára átadni szükséges információk keretén belül figyelni kell, hogy egyértelműen meghatározva legyen a nyomda-technikai kivitelezés módja (a megrendelt vizuál-komunikációs terméktől elvárt kültéri / beltéri minőség és az alkalmazott nyomtatási technológia), melynek tartalmáról a Megrendelő köteles megkövetelni a teljes felvilágosítást.
  5. A kellő nyomda-technológiai felvilágosítás megkövetelésének elmulasztásából adódó hibás minőségre, mennyiségre, méretre, kihelyezésre, stb. vonatkozó utólagos kifogásokból eredő károk a Megrendelőt terhelik.
 8. Teljesítés
  1. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott grafikai dokumentációból dolgozik. A Megrendelő a megrendeléssel együtt adja át a Vállalkozónak a vizuálkommunikációs nyomdatermék elkészítéséhez szükséges grafikai anyagot. A grafikai anyag átadása digitális adat / grafikai fájl formájában, valamint szín minta / proof / chromaline, stb. csatolásával történik a fent megadottak szerint.
  2. Ha a megrendeléssel egy időben a Megrendelő a szükséges grafikai anyagot nem tudja biztosítani, azt a megrendelésben megjelölt határidő lejártáig kell a Vállalkozó részére átadnia; a megjelölt határidő túllépése a megrendelés automatikus meghiúsulását eredményezi. Egy adott munkának az elvégzésére minimum 72órának kell lenni az anyagleadástól számítva és ez csak munkanapra eshet. Amennyiben ennél rövidebb időre vállalja a munkát a Vállalkozó abban az esetben a Megrendelő vállalja az elkészítésből fakadó kockázatot és felelőséget.
  3. A Vállalkozó a megkésve leadott grafikai anyag miatt meghiúsult megrendelés újbóli elvégzéséhez, csak új, a Megrendelő és a Vállalkozó által közösen elfogadott és a megrendelésben feltüntetett teljesítési határidő elfogadása után fog hozzá.
  4. A Megrendelő által megrendelt nyomdatermék elkészítéséhez Vállalkozó részére átadott digitális grafikai adatnak, valamint minden egyéb, a Megrendelő által leadott grafikai anyagnak nyomtatásra / reprodukálásra, illetve feldolgozására való alkalmasságának az elbírálása a Vállalkozó feladata. A grafikai anyag alkalmatlansága esetén, a Vállalkozó jogosult a Megrendelő megrendelését visszautasítani.
  5. Amennyiben Vállalkozó bármilyen okból a megrendelésnek nem tud eleget tenni, ezt a tényt köteles a megrendelés kézhezvételétől számított őt munkanapon belül írásban (személyesen, faxon, mailben) közölni a Megrendelővel.
  6. A Vállalkozó a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, közvetített szolgáltatást végezhet. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.
  7. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5 munkanapon belül az árut nem veszi át, a Vállalkozó jogosult a vételár kiszámlázására raktározási nyilatkozat alapján. A felmerülő tárolási költség (1.000 Ft/nap+ÁFA) a Megrendelőt terheli és e költségek előző bejelentés nélkül kiszámlázásra kerülnek.
  8. Amennyiben a nyomdatermék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit a Megrendelő átvételkor nem ismerhetett fel, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de maximum a teljesítést követő 8 napon belül köteles kifogását a Vállalkozóval közölni; a Vállalkozó 3 napon belül köteles a hibás nyomdaterméket javítani vagy újragyártani.
 9. Kihelyezés
  1. A Megrendelő jogosult a nyomdatermékek kihelyezésére vonatkozóan is megrendelést adni a Vállalkozónak. A Megrendelő kihelyezésre vonatkozó megrendelése esetén, Megrendelő köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatok meghatározására terméktípusonként – a kihelyezendő termékek száma, mérete, a kihelyezés célterülete és időtartama; a felsorolt adatok átadása a Vállalkozó számára írásban (személyesen, faxon, mailben) történik. A Vállalkozó a megrendelést követő 3 munkanapon belül nyilatkozik a kihelyezés teljesítésének elvállalásáról, továbbá arról, hogy azt a Megrendelő által igényelt kondíciókhoz képest milyen feltételekkel tudja teljesíteni. Amennyiben a termékek kihelyezését a Vállalkozó végzi úgy a kihelyezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számla kiállítása, a nyomdatermékek kihelyezésének igazolása után (szemrevételezés, jegyzőkönyv vagy fotó), valamint a kihelyezési felületekre vonatkozó szerződések bemutatását követően kerül sor.
  2. A Vállalkozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasítja, ha:– a helyszín adottságai alapján garancia nem vállalható

   – vis major estén, pl. nem megfelel_ időjárás

   – a helyszín adottságai és az ügyfél által rendelt termék nem összeegyeztethetők

  3. Amennyiben a Vállalkozó végzi / végezteti a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért a Vállalkozó a felelős.
  4. Amennyiben a Megrendelő végzi / végezteti a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért a Megrendelő a felelős.
  5. A Megrendelőnek megfelel_ minőségben átadott nyomdatermékek esetében, ha a Megrendel_ által végzet / végeztetett hibás kihelyezés által a nyomdatermékek elveszítik kereskedelmi, vizuál-kommunikációs értéküket, a Megrendelőnek ebből eredő káráért a Vállalkozó semmilyen jótállást nem vállal.
  6. Abban az estben, ha a kihelyezésre vonatkozó megbízást a Vállalkozó elutasítja, vagy azt csak más, a Megrendelőnek nem megfelelő feltételekkel tudná teljesíteni, és emiatta Megrendelő a kihelyezésre vonatkozó megbízást harmadik félnek adja ki, azaz a kihelyezést nem a Vállalkozó végzi, úgy a hibás kihelyezéssel és a nyomdatermék kereskedelmi, valamint vizuál-kommunikációs értékcsökkenésével kapcsolatban, és a Megrendel_ számára ebből keletkező károk vonatkozásában kizárt a Vállalkozó felelősségének megállapítása.
  7. A kihelyezéssel, vagy annak késedelmével összefüggésben keletkező olyan károkat, amelyekért egyik Fél sem felelős – különösen vis major, a Felek érdekkörén kívül álló események bekövetkezése esetén – a Megrendelő viseli. Vihar és egyéb a időjáráshoz kapcsolódó későbbi károkért és hibákért a Megrendelő a felelős garancia idő alatt is. (Viharjelzés, Villám, Jégeső stb)
 10. Garanciális feltételek
  1. A Vállalkozó a legyártott nyomdatermékekre kizárólag színtartóssági garanciát vállal; az általános színtartóssági feltételek a főbb alaptípusokra a következők:– PVC molinó: 12 hónap

   – Reklámháló: 12 hónap

   – Öntapadó fóliák alaptípusai: 12 hónap

   Ettől hosszabb színtartósági garanciális feltételekre minden esetben, pontos kiegészítő információk birtokában kerülhet sor.

  2. Megrendelő tisztában van a ténnyel, hogy enyhe színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsájt színmintát – proof, chromalin, Pantone kód -, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. A színminta hiányában a Vállalkozó semmiféle szín-helyeségi garanciát nem vállal és a nyomdatermék kivitelezése / nyomtatása a nyomdagépek alap-beállításai szerint történnek.
  3. A Vállalkozó hibás teljesítés esetén csak és kizárólag a hibás nyomdatermék újragyártását, vagy lehetőség szerint, javítását vállalja; minden egyéb pénzbeli visszatérítéstől, kompenzációtól, stb., Vállalkozó elzárkózik.
 11. Záró rendelkezések
  1. Azokban az esetekben, ahol jelen szerződés a Felek nyilatkozatának érvényességét írásbeli alakhoz köti, írásbeli nyilatkozatnak kell tekinteni a fax, illetve mail üzenetet is. Az írásbeli nyilatkozat hatályai a másik Fél által történő átvételt követően állnak be.
  2. Vis maior minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, stb.), és a szerződésteljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából Vis majornakt ekintendő, különös tekintettel a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarok. Vis major előfordulása estén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ebben az értesítésben meg kell nevezni a Vis major pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis major 1 (egy) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben ezek a tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll a szerződést_l elállni. Ha a Felek a megrendelést_l Vis major miatt állnak el, a megrendelés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát és költségét mindegyik Fél maga viseli.
  3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződ_ felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történ_ megoldást részesítik előnyben.

A Megrendelő  jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kitételeit tudomásul veszi és a Megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja.